مخاطب

اعضا

  • سوء مصرف مواد و خدمات درمانی با 1-866-645-8216 1-866 تماس بگیرید.
  • مشکل قمار خدمات درمانی با 1-800-522-4700 تماس بگیرید.
  • سلامت روان خدمات با شماره تلفن 1-888-582-3759 تماس بگیرند
  • ملی پیشگیری از خودکشی Life Line با شماره 1-800-273-TALK (8255) تماس بگیرید.
  • برای کسب اطلاعات ، ابزارها و سایر منابع در مورد صدها موضوع ، از جمله افسردگی ، استرس ، اضطراب ، الکل ، ازدواج ، غم و اندوه ، مراقبت از کودک / بزرگتر و بازدید از تعادل کار / زندگی https://www.achievesolutions.net/achievesolutions/en/Home.do.

ارائه دهندگان

  • ارائه دهندگان سوالات ادعا با شماره 1-800-397-1630 تماس بگیرند. (ارائه دهندگان همچنین می توانند سوالات ادعا را از طریق Provider Connect ارسال کنند)
  • سوالات فنی Provider Connect با شماره تلفن 1-888-247-9311 تماس بگیرید.
  • سوالات ادعاهای کانزاس با شماره 785-338-9018 تماس بگیرید یا به الیزابت ایمیل بزنید.Bernasek@beaconhealthoptions.com
  • س questionsالات تجاری کانزاس با شماره 1-800-397-1630 تماس بگیرید
  • سوالات مربوط به واجد شرایط بودن یا مجوز کانزاس با 1-866-645-8216 یا با ایمیل kansasclinical@beaconhealthoption.com تماس بگیرید