Komisyon sa Sentencing ng Kansas (KSSC)

Mahalagang impormasyon

Ang Beacon Health Option, Inc ay iginawad sa isang limang taong kontrata simula sa Oktubre 1, 2018, upang magbigay ng mga serbisyong pang-administratibo para sa programa ng KSSC sa buong estado na paggamot sa pag-abuso sa droga (SB123). Nasasabik kaming ipatupad ang program na ito. Ang bagong sistema ay magbabawas ng hindi kinakailangang mga papeles at proseso para sa mga nagbibigay ng paggamot pati na rin ang mga opisyal ng Pagwawasto ng Komunidad at mga Serbisyo sa Hukuman. Ang mga bagong serbisyo ay isasama ang:
  1. Mga Kahilingan sa Pahintulot
  2. Pagsingil / Pag-invoice para sa mga naihatid na serbisyo
  3. Pagsusuri ng pahintulot sa nagkasala at data ng mga paghahabol
Mangyaring mag-email ng mga katanungan sa SB123@BeaconHealthOptions.com.

Mga form

Mga Pagsasanay