Balloon Ra mắt ở Salina, Kansas

MAC (Ủy ban Cố vấn Thành viên) cho Khu vực 3 đã tổ chức lễ phóng khinh khí cầu để kỷ niệm Tháng phục hồi. 55 Balloons được tung ra vào ngày 14 tháng 9 năm 2009 cho 55 quận mà các thành viên MAC đại diện. Tuyên bố dưới đây được đính kèm với các quả bóng bay, với hy vọng rằng nếu quả bóng bay hạ cánh hoặc bật ra, các lá bài sẽ rơi vào tay ai đó và đến lượt nó giáo dục cộng đồng về cách điều trị và phục hồi. Tháng 9 là Tháng Phục hồi Nghiện Rượu và Ma túy Quốc gia (Tháng Phục hồi). Tháng Phục hồi nhằm tôn vinh tác động tích cực của việc điều trị nghiện trong cộng đồng trên toàn quốc. Tháng 9 được dành để ghi nhận những bước tiến đạt được trong việc điều trị và giáo dục công chúng rằng nghiện ngập là một vấn đề sức khỏe cộng đồng có thể điều trị được ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Sự tuân thủ quan trọng này cho mọi người biết rằng nghiện ngập có thể được quản lý một cách hiệu quả khi cả cộng đồng hỗ trợ những người mắc phải căn bệnh có thể điều trị được này. (2009 NAADAC)
Getting ready to launch...as the Co-Chair makes a statement

Sẵn sàng ra mắt… khi đồng Chủ tịch đưa ra tuyên bố

As we listened to the MAC Co-Chair speak, a balloon is set off by one of the participants children.

Khi chúng tôi lắng nghe Đồng Chủ tịch MAC phát biểu, một quả bóng bay được thả bởi một trong những trẻ em tham gia.

Getting ready for the launch

Chuẩn bị ra mắt

Up, up and away!

Lên, lên và đi!

Still going...

Vẫn đang đi…

And going...

Và sẽ…

And going...

Và sẽ…

Started with one, ending with one.

Bắt đầu bằng một, kết thúc bằng một.