Ủy ban kết án Kansas (KSSC)

Thông tin quan trọng

Beacon Health Options, Inc đã được trao hợp đồng 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, để cung cấp các dịch vụ hành chính cho chương trình điều trị lạm dụng chất gây nghiện trên toàn tiểu bang KSSC (SB123). Chúng tôi rất hào hứng khi thực hiện chương trình này. Hệ thống mới sẽ giảm bớt các thủ tục và quy trình giấy tờ không cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ điều trị cũng như các nhân viên Dịch vụ Tòa án và Chỉnh sửa Cộng đồng. Các dịch vụ mới sẽ bao gồm:
  1. Yêu cầu ủy quyền
  2. Lập hóa đơn / Lập hóa đơn cho các dịch vụ được cung cấp
  3. Xem xét dữ liệu ủy quyền và khiếu nại của phạm nhân
Vui lòng gửi câu hỏi qua email tới SB123@BeaconHealthOptions.com.

Các hình thức

Đào tạo